ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички видове кардани, баланс на кардани, ремонт на кардани и резервни части за кардани

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЕООД „СПРИНТ ИД“, ЕИК ТР 160056392, седалище и адрес на управление – гр. Асеновград, ул. „Борислав“ № 6
1. НАДЗОРЕН ОРГАН:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

2. ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ-СЪЩНОСТ
Администраторът прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването и съхраняването на лични данни, като основен принцип е зачитане неприкосновеността на личността на физическите лица и полагане всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване чрез въвеждане технически и организационни мерки за защита на личните данни.,
В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 Политика за поверителност отразява информация за целите и обхвата, за личните данни , които се събират и обработват, целите на обработване, срок на съхранение, обработване и защита на личните данни, права на физическите лица и относно промени в политиката за поверителност.
3. НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Политиката за поверителност долуизброените определения имат следното съдържание:
1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
2. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или др. начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
3. Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която определя целите и средствата за обработването на лични данни;
4. Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
5. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
6. Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.
7. Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
8. Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
4. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът спазва принципите при обработка на личните данни за физическите лица, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:законосъобразност, добросъвестност, легитимност, точност, ограничение в срока на съхранение, цялостност и поверителност.
5. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА
Обработка на специални категории лични данни
Администраторът не събира и не съхранява специални категории лични данни „чувствителни данни“, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не следва да предоставят чувствителни данни на Администратора. Ако физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.
7. Лични данни, събирани от физическите лица
-по телефон
Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице във връзка с направена поръчка за стока, изготвяне на индивидуален договор за поръчка и издаване на фактура за продажбата. Обработването на личните данни е необходимо за реализирането на легитимните интереси на Администратора, които легитимни интереси са отговаряне на получените обаждания и изпращане на електронни съобщения във връзка със запитвания, получени по телефон. Обработването на личните данни е необходимо и за действия, предхождащи сключването на договора и предприети по искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.
Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.
– чрез контактната форма на сайта и от формата за поръчки.
Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната форма на сайта на Администратора, намираща се на http://asmetal.bg/ http://shop.asmetal.bg и формата за поръчки. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма за осъществяване на контакт или поръчка, Администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес. Данните се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Обработването на личните данни е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Администратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения. Обработването на личните данни е необходимо и за действия, предхождащи сключването на договор и представяне на информация за стоките.
Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.
Лични данни на физически лица, предоставяни от трети страни
Администраторът обикновено не получава лични данни за физически лица от трети страни.
Данни, събирани автоматично
При посещението на интернет страницата, Администраторът автоматично събира следните данни Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата,вид на устройството, вид на операционната система;Вид на браузъра; посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;дата и време на посещенията.
При използването на събраната информация, Администраторът не извършва профилиране на физическите лица.
Интернет сайтът на СПРИНТ ИД ЕООД използва данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва при спазване на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта http://akso-mania.com/. Бисквитките позволяват да работим по-добре и по-ефективно, като бисквитките са идентифицирани на вашия компютър, но не съдържат данни за лицето. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на определено съдържание. На сайта може да бъде използвана и технология, която позволява СПРИНТ ИД ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуга.

8.ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на клиенти – физическите лица, за осъществяване на контакт с физическото лице чрез ел.поща, телефон,за изпълнение на задължения по договор,за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право; за счетоводни цели.
Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за подобряване ефективността и функционалността на интернет страницата.
Администраторът няма право да използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от посочените. Доставчикът не извършва профилиране.
9. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Лични данни на лица, които са направили запитване чрез контактната форма: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване чрез контактната форма за срок от три месеца за тези, които не са станали клиенти и за срок от 5 години от изпълнение на поръчката, за тези, които са станали клиенти.
Лични данни на лица, които са направили запитване по телефон: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване по телефон за срок от от три месеца за тези, които не са станали клиенти и за срок от 5 години от изпълнение на поръчката, за тези, които са станали клиенти.
10.ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Администраторът обработва личните данни на физическите лица чрез автоматични или неавтоматични средства, самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните от името на Администратора, който е счетоводителят на дружеството, който е базиран в Република България.

11.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от унищожаване или неправомерен достъп до тях, както и незаконно обработване на лични данни като съхранява информацията в надеждни сървъри и папки,, при предоставяне на право на достъп на физическо лице, проверява идентичността на физическото лице преди да представи исканата информация, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, а именно:
Технически и организационни мерки са регламентирани и във Вътрешните правила за защита на личните данни и в поддържаните регистри за обработване на лични данни.

12.РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица: на физическите лица, за които се отнасят данните, на лица, определени с нормативен акт и на обработващи лични данни,като например счетоводител на Администратора и куриерски организации, като тези лица са обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност.
Доставчикът не предава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.
13.ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Физическото лице има право да получи от Администратора достъп до данните, право на коригиране на личните му данни, право на изтриване на личните данни, право на ограничаване на обработване на личните данни, право на преносимост на данните, право на възражение за използването на данните му., както и право на обезщетение за претърпени вреди.
14.УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
Физическите лица упражняват правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правата при профилиране чрез подаването на писмено искане до Администратора.
Администраторът завежда исканията подадени от физическите лица в отделен регистър.
След като физическото лице упражни правото си на достъп до отнасящи се до него лични данни, Администраторът проверява идентичността на физическото лице преди да отговори на искането.Когато Администраторът не може да идентифицира физическото лице от събраните лични данни, тогава има право да изиска копие от документи, които идентифицират физическото лице. Срокът за разглеждане на искането е един месец.
Администраторът се задължава да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира физическото лице относно тези получатели, ако лицето поиска това.
15.ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Уеб сайтът съдържа бутони, които се свързват с услуги на други компании, като бутони „Споделете във Facebook“ и „Споделете в „Google+”. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.
16.ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Политиката за поверителност може да се променя, като същата се публикува на интернет страниците и са в сила от датата на публикуването.
.